form b

Научни степени и звания

Име и фамилия

Длъжност

Организация / Университет

Адрес (пощенски код, град, жк/ ул., номер, бл., ет, бл.)

Телефон

Мобилен телефон

E-mail

Придружаващо лице (Име и фамилия)

Ще участвам в конференцията и ще представя доклад с входящ регистрационен номер
с окончателно заглавие на доклада

ЗАПЛАЩАМ:
01. Конферентни такси:

за членове на НТСМ
1.1 Такса за участие:
Включва:
Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference High Technologies. Business. Society -ISSN 2535-0005 (Print), ISSN 2535-0013 (Online)” и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре  дошли”, кафе паузи.

1.2. Такса за участие, заплащана от участниците в зимната сесия на XX международен конгрес „Машини. Технологии. Материали” Публикуване в периодичното издание „„International Scientific Conference High Technologies. Business. Society -ISSN 2535-0005 (Print), ISSN 2535-0013 (Online)” и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре  дошли”, кафе паузи.

1.3. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация.

02. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва: коктейл "Добре дошли", кафе паузи, конферентни материали

03. Такса публикация (За автори, които ще участват "задочно" в конференцията с постерни доклади) за един доклад.

Включва:Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference High Technologies. Business. Society -ISSN 2535-0005 (Print), ISSN 2535-0013 (Online)”  и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език и отпечатване на постерния доклад във формат A1

04. Доплащания:
4.2 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади) 30 лв.
4.3 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 40 лв

ВСИЧКО лв.

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Мура" *** Боровец

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Рила" *** София

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева
ОБЩО ТАКСИ И НОЩУВКИ:

ДДС 20%

ВСИЧКО лв.

Метод на плащане
Банков превод
В брой

 ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:
1.ВСИЧКИ ТАКСИ ЗА БАНКОВИ ПРЕВОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ
2.ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.

Моля фактура да се издаде на:

юридическо / физ. лице

Адрес

БУЛСТАТ

МОЛ

 

IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,
BIC: PRCBBGSF,
Получател: НТС по машиностроене „Индустрия-4.0”. В нареждането посочете за "ВТ23" и напишете входящия номер на доклада.

     

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
04-07.09.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
06-09.09.2023, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA