ТЕМАТИКА

1. ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
Интелигентни производствени технологии и системи. Съвременни машиностроителни технологии – лазерни, плазмени, ултразвукови, радиационни, оптични и др. Адитивни технологии и адитивно производство. Цифрово производство на оптимални изделия от метал, полимери, композити и керамика.
Виртуални инженерни технологии и симулации. Информационни и компютърни технологии. Робототехника. Изкуствен интелект. Радиоелектроника. Приборостроене. Комуникационна и навигационна техника и технологии. Математическо моделиране и суперкомпютърен инженеринг.
Материали, структури, системи - SMART технологии. Прахова и плазмена металургия. Материалознание, физика, механика и химия на твърдото тяло. Композитни материали и покрития. Уякчаващи технологии. Микротехнологии и микроелекромеханични системи. Нанотехнологии, наноелектроника, нанометрология, нанооборудване и наноиндустрия.
Екологично чисти технологии. Преработване на отпадъци. Енергийна техника и технологии. Слънчева и водородна енергетика. Рекупериране на енергията.
Изследване, проектиране, използване и сервиз на земеделската техника. Устойчиво развитие и екологични аспекти на земеделското производство. Механизация и електрификация на земеделието.
Геология и геофизика. Добив и преработка на минерални суровини. Механизация, електрификация и автоматизация на мините.
Изследване и подобряване на експлоатационните параметри на транспортните средства. Ефективност, безопасност и устойчиво развитие на транспорта. Електрически превозни средства и екомобилност. Диагностика, техническо обслужване и ремонт на транспортната техника.
Създаване на нови и усъвършенствани технологии за проектиране и управление на процесите в нефтопреработването и нефтохимията, химическата, металургичната, пластмасова и каучукова, целулознохартиена, текстилна, кожарска, фармацевтична и др. промишлености. Създаване на нови високо ефективни материали за техниката и бита чрез използване на органични и неорганични технологии.
Образование – ролята на технологичното мислене за развитието на човечеството. Езикови технологии.

2. БИЗНЕС
Бизнес стратегии и стратегии за управление. Индустриален мениджмънт. Производствен инженеринг и миниджмънт. Технологично предприемачество и иновации. Организационно поведение и лидерство. Управление на проекти.
Пазар, конкурентоспособност, финанси. Системни основи на управление на конкурентоспособността във високотехнологичния сектор.
Мениджмънт на иновациите. Пазарна реализация на иновационни продукти. Интелектуална собственост.
Образование. Бизнес игри и симулационни модели на повишаване на квалификацията. Ролята на човешкия фактор в иновационната дейност.
Нелинейни процеси, системен анализ и приложна синергетика. Синергетически, геополитически и геоикономически анализ на проблемите на целенасоченото развитие на конкурентоспособността и финансите.

3. ОБЩЕСТВО
Икономическа свобода. Гражданско общество и демокрация. Информационно общество. Философия на информацията.
Инфраструктура на икономика на знанието. Ефективни държавни институции, високо качествено образование, ефективна фундаментална наука, високо качествен човешки капитал, производство на знания и високи технологии.
Финансови, политически, законодателни, социални и международни аспекти на развитието на висшето и средно общо и техническо образование, фундаменталните и приложни изследвания, високите технологии и високотехнологичната индустрия.
Иновационната и кредитноданъчна политика на държавата като определящ фактор за развитие на икономиката, финансите и промишлеността. Ролята на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, държавния и частен сектор на промишлеността, бизнеса, банките и борсите в развитието и защитата на резултатите от фундаменталните и приложни изследвания, високите технологии и високотехнологичната промишленост.
Образование, фундаментални и приложни изследвания, високи технологии и високотехно-логична промишленост като фактори за националната сигурност, качеството на живот на гражданите и защитата на техните права. Обществена, корпоративна и индивидуална сигурност. Системи за безопасност.
Ергономия и промишлен дизайн. Възпитание на естетика и култура.

Официалният език на Международната научна конференция „Високи технологи. Бизнес. Общество” е английският.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA